بازاری بزرگ در جیب شما
دانلود برنامه

کارمزد کژال مارکت

تعرفه محاسبه شده سال 1395

ردیف بازه قیمتی درصد کمیسون محاسبه شده
1 کوچکتر یا مساوی 48000 10٪
2 از 48000 تا 99000
3 از 99000 تا 299000
4 از 299000 تا 499000
5 از 499000 تا 699000
6 از 699000 تا 899000
7 از 899000 تا 1998000
8 از 1998000 تا 3998000
9 بزرگتر از 3998000